Historie školy

Od roku 1928 pracovaly ve znojemské nemocnici sestry řádu Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele. Z jejich podnětu založila Kongregace v září 1927 vlastní dvouletou ošetřovatelskou školu. Tato škola vychovávala především řádové sestry, ale absolvovaly na ní také čtyři ošetřovatelky civilní. V listopadu 1937 byla škola přemístěna do Bratislavy.

V roce 1945 byla ošetřovatelská škola ve Znojmě obnovena. Až do roku 1949 zůstala pod vedením Kongregace. V roce 1949 byly ošetřovatelské školy sloučeny s odbornými školami pro ženská povolání a vznikly tak Vyšší sociálně zdravotní školy, která spadaly pod ministerstvo školství, věd a umění. Při sloučení přešly žákyně, které v roce 1948/49 absolvovaly první ročník dvouleté ošetřovatelské školy, do čtvrtého ročníku nové Vyšší sociálně zdravotní školy.

Bývalá ošetřovatelská škola ve Znojmě byla tedy spojena s Odbornou školou pro ženská povolání Znojemská Vlasta, která existovala již od roku 1917.

V prvních letech existence byla nová škola poněkud nesourodým útvarem. Do prvního ročníku byly přijaty nové žákyně (nastoupilo jich 65). Druhý ročník byl utvořen částečně z absolventek prvního ročníku Znojemské Vlasty, částečně ze studentek nově přijatých. Podobně tomu bylo i v ročníku třetím. Do čtvrtého ročníku postoupily absolventky druhého ročníku bývalé dvouleté ošetřovatelské školy. Jednotlivé ročníky na sebe navazovaly jen málo. Protože nové škole chyběly učebnice, studovaly žákyně z vlastních poznámek nebo ze skript sestavených jednotlivými vyučujícími.

Původně se ve škole vyučoval obor zdravotní sestra, od roku 1951 k němu přibyl obor dětská sestra. Od školního roku 1991/92 do roku 2007 se žáci vzdělávali v oboru všeobecná sestra. Ve škole probíhalo od roku 1988 také dvouleté pomaturitní kvalifikační studium pro absolventy středních škol, které však ve školním roce 1996/97 končí vzhledem k tomu, že v roce 1996 byla naše škola zařazena do sítě vyšších odborných škol a zahájila výuku v prvním ročníku tohoto typu školy. Od školního roku 2003/2004 jsou žáci přijímani do oboru zdravotnický asistent. V současnosti kromě čtyřletého denního vzdělávání v oboru vzdělání zdravotnický asistent u nás tedy existuje 3letý obor vyšší odborné školy diplomovaná všeobecná sestra. Od 1. září 2019 se vyučuje nově obor praktická sestra, který postupně bude nahrazovat obor zdravotnický asistent.