CAF - základní informace

esf eu oplzz CMYK

Realizace projektu

Naše škola se zapojila do projektu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JMK a jeho příspěvkových organizací“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00002, který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně do klíčové aktivity č. 1 Prohloubení a zkvalitnění aplikace modelu CAF na KrÚ JMK a zavedení modelu CAF ve vybraných PO JMK v roli cílové skupiny této aktivity. Model CAF (Common Assesment Framework) je komplexní analytický nástroj pro posouzení výkonnosti organizací veřejného sektoru.

Ve škole byl sestaven tříčlenný projektový hodnotitelský tým CAF, který se účastnil jednotlivých školení a zároveň ve spolupráci s přiděleným konzultantem vypracoval Sebehodnotící zprávu a Akční plán zlepšování, který obsahuje 7 oblastí, v nichž proběhne během roku 2012 zlepšení. V závěru tohoto roku bude zpracována nová Sebehodnotící zpráva a nový akční plán. Projekt sice v roce 2013 skončí, avšak naše škola bude dál provádět vlastní hodnocení podle tohoto mezinárodního standardu zvláště za situace, kdy byla zrušena vyhláškou stanovená osnova zprávy o vlastních hodnocení školy.

V průběhu školního roku 2010/2011 se naší škole podařilo vstoupit do nového systému vlastního hodnocení školy – Modelu CAF CZ 2009. Jedná se o účast v projektu „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti KrÚ JmK a jeho příspěvkových organizací“, který je spolufinancován ze zdrojů EU.
Model CAF je komplexní analytický nástroj pro posouzení výkonnosti veřejného sektoru.

Ukončení projektu hodnocení podle modelu CAF

V závěru měsíce ledna 2013 byl seminářem pořádaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje pro týmy z příspěvkových organizací, které se zúčastnily projektu, v jehož rámci byl v organizacích uplatněn model CAF, uzavřen dvouletý projekt. Škola na podzim 2012 provedla nové hodnocení všech oblastí činnosti školy a aktualizovala akční plán na roky 2013 - 2014. Zapojení do projektu mělo pro školu velký význam, neboť se jednalo o komplexní analýzu všech stránek činnosti školy, která se dosud neprováděla. Přes administrativní a časovou náročnost projektu bude škola v používání modelu CAF pokračovat i v dalších letech.