Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťuje na naší škole poskytování a koordinaci preventivních, intervenčních, poradenských a konzultačních služeb. ŠPP poskytuje bezplatné služby žákům, jejich zákonným zástupcům, ale i pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových obtíží.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli, a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), která zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgány státní správy a samosprávy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování poradenské pomoci ve škole zajišťují, na základě vyhlášky 27/2016 Sb. a vyhlášky 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tito poradenští pracovníci školy:

 

Členové školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Alena Sikorová – výchovný poradce (tel.: 515 224 547)
 • Mgr. Monika Kubišová – metodik prevence sociálně patologických jevů (tel.: 515 224 547)
 • Mgr. Jana Věžníková – kariérový poradce (tel.: 515 224 547)

 

Výchovná poradkyně

Mgr. Alena Sikorová, tel.: 515 224 547Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: V pondělí v 10:00 – 11:30 hodin. Jindy dle potřeby po individuální domluvě.

Činnost:

 • Pomáhá žákům a studentům se specifickými poruchami učení a jinak znevýhodněným.
 • Podporuje žáky nadané, spolupracuje s PPP a SPC.
 • Vede databázi žáků, zpracovává plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány.
 • Poskytuje poradenské služby žákům, studentům, rodičům a pedagogům ve výchovně vzdělávacích otázkách.

Postup školy při nastavování 1. stupně podpůrných opatření:

 • Nastavení prvního stupně podpůrných opatření doporučuje třídní učitel, vyučující daného předmětu nebo jeho zákonný zástupce. V případě, jeli důvodem nastavení podpůrných opatření prvního stupně podezření na vývojové poruchy učení, osloví třídní učitel školního výchovnou poradkyni. Ta provede se souhlasem zákonných zástupců, zletilého žáka předběžnou diagnostiku žáka.
 • Žákovi budou následně poskytována PO 1. stupně, případně se vypracuje PLPP.
 • Vyhodnocení plánu pedagogické podpory proběhne po třech měsících od jeho sestavení.
 • V případě, že nedošlo ke zlepšení, bude žák odeslán na diagnostiku do školského poradenského pracoviště (PPP, SPC).
 • Po dohodě se školou zákonný zástupce objedná dítě k diagnostice ve školském poradenském zařízení.

Postup školy při vytváření optimálních vzdělávacích podmínek pro nadané a mimořádně nadané žáky:

 • Cílený screening, vyhledávání, nadaných žáků je v kompetenci stanoveného poradenského pracovníka a třídních učitelů.
 • Pokud vyučující identifikuje žáka s předpoklady nadání v určité oblasti, projedná s výchovnou poradkyní. 
 • Bude sestaven PLPP.
 • IVP pro mimořádně nadaného žáka vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka.

Pomoc Školního poradenského pracoviště při integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • rozbor a vysvětlení zprávy z PPP
 • kontaktování rodičů a stanovení termínů následných konzultací
 • seznámení rodičů s možnostmi a způsoby využívání kompenzačních pomůcek
 • konzultace s PPP

 

Kariérový poradce

Mgr. Jana Věžníková, tel.: 515 224 547Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Ve čtvrtek v 10:00 - 10:45 hodin. Jindy dle potřeby po individuální domluvě.                                 

Činnost:

 • kariérové poradenství
 • skupinové poradenství žákům, příprava na vstup do světa práce
 • individuální kariérové poradenství žákům i rodičům
 • pomoc a poradenství s vyplňováním přihlášek na pomaturitní vzdělávání

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Monika Kubišová, tel.: 515 224 547Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: Ve čtvrtek v 8:55 - 9:40 hodin. Jindy dle potřeby po individuální domluvě. 

Činnost:

 • příprava a realizace Minimálního preventivního programu
 • poskytování metodické pomoci a předávání odborných informací v oblasti prevence rizikových jevů chování učitelům
 • spolupráce s různými poradenskými a preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a mládeže
 • řešení vysoké nebo neomluvené absence
 • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole
 • řešení případů hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu